Son Gelir İdaresi Başkanlığı Haberleri

Gelir İdaresi Başkanlığı 2015 Yılı Performans Programı Yayınlandı.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımını sağlamak üzere...


Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı Eylem Planı Açıklandı.

Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı Eylem Planı Maliye Bakanı Sayın Mehmet ŞİMŞEK tarafından basın toplantısı...


6552 Sayılı Kanuna Göre Yapılandırılan Borçlar İçin Peşin veya İlk Taksiti Ödemede Son Gün 2 Şubat.

6552 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunla getirilen imkanlardan yararlanabilmek için...


Vergi İadesi Hakkında Sahte e-Postalara İlişkin Önemli Duyuru!

Gelir İdaresi Başkanlığı adına vergi iadesi hakkında @secureserver.net uzantılı sahte e-posta adresi kullanılarak...


Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 413)?nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 444) Resmi Gazete?de Yayımlandı.

17.1.2015 tarih ve 29239 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan 444 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile...


18 Nisan 2015 Tarihinde Gelir Uzmanlığı Yeterlik Sınavı Yapılacaktır.

Başkanlığımızca ?Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzmanlığı Yönetmeliği? nin ilgili maddeleri uyarınca...


3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Uygulama Genel Tebliği Taslağı Hazırlandı.

3568 sayılı Kanun uygulamaları konusunda çeşitli konularda bu güne kadar yayımlanmış olan 44 adet Serbest Muhasebeci ...


Kooperatiflerde Kurumlar Vergisi Muafiyeti Uygulamalarına İlişkin Sirküler Taslağı Hazırlandı.

Başkanlığımızca hazırlanan Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde; kooperatiflerde kurumlar vergisi muafiyetine...


Kooperatiflerde Kurumlar Vergisi İstisna Uygulamalarına İlişkin Sirküler Taslağı Hazırlandı.

Başkanlığımızca hazırlanan Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde; kurumlar vergisi mükellefi olan kooperatiflerin...


5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun ?Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna? Başlıklı 5/B Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Taslağı Hazırlandı.

Başkanlığımızca hazırlanan 9 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ Taslağı?nda; 19.2.2014 tarihli ve 6518 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında...


Emekli ve Yardım Sandıklarına Yapılan Aidat ve Prim Ödemelerinin Ticari Kazanç ve Ücret Karşısındaki Durumuna İlişkin Sirküler Taslağı Hazırlandı.

98 Seri No.lu Gelir Vergisi Sirküleri Taslağında; kanunla kurulan emekli sandıkları ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde belirtilen sandıklar dışında kalan, hizmet ...


28 Aralık 2014 tarihinde yapılan Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavının yazılı bölümünde başarılı olarak sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sözlü sınav tarihleri ve giriş yerleri açıklandı.

28 Aralık 2014 tarihinde yapılan Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavının yazılı bölümünde başarılı olarak sözlü ...


21-22 Ocak 2015 Tarihlerinde Yapılacak Devlet Gelir Uzmanlığı Yeterlik Yazılı Sınavına Katılacak Adaylar ile Sınav Giriş Yerleri Açıklandı.

Adayların öğleden önceki oturumlar için saat 09:00'da, öğleden sonraki oturumlar için ise saat 14:00'de...


İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasına İlişkin Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Taslağı Hazırlandı.

Başkanlığımızca hazırlanan Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Taslağı'nda, 2012/3305 sayılı Karar sonrası indirimli kurumlar vergisi uygulamasına ilişkin...


Değerli Kağıtlar Kanununa Ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda Yer Alan Değerli Kağıtların 2015 Yılında Uygulanacak Satış Bedellerine İlişkin Tebliğ Resmi Gazete?de Yayımlandı.

31.12.2014 tarih ve 29222 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan 40 Sıra No.lu Muhasebat Genel Müdürlüğü ...


Bazı Mallara Uygulanan ÖTV Oranları ile Maktu ve Asgari Maktu Vergi Tutarlarının Tespit Edilmesi Hakkında Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı.

1.1.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2014/7127 Sayılı Karar...


02 Ocak 2015 Cuma Günü Mesai Saati Bitimine Kadar Tüm Vergi Daireleri Açık Bulundurulmasına İlişkin Duyuru

Başbakanlığın talimatı ile kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması...


31 Aralık 2014 Çarşamba Günü Saat 21:00'e Kadar Tüm Vergi Dairelerinin Açık Bulundurulmasına İlişkin Duyuru

6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanuna ilişkin başvuruların alınması ...


Vergide Fırsat Zamanında Son Gün

10/09/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanun ile bazı alacaklara yeniden yapılandırma imkanı getirilmiş...


431 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine İlişkin Sirküler Yayınlandı.

29.12.2014 tarih ve VUK-70/2014-3 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde...


e-Arşiv Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete ?de Yayımlandı.

433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği?nde Değişiklik Yapılmasına Dair 30.12.2014 tarih ve 29221 Sayılı Resmi Gazete ?de yayımlanan 443 Sıra No.lu Tebliğ?nde; Vergi Usul Kanunu uyarınca ...


2015 Takvim Yılında Uygulanacak Olan Miktarlar ve Hadlere İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete ?de Yayımlandı.

30.12.2014 tarih ve 29221 Sayılı Resmi Gazete ?de yayımlanan 442 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği?nde; Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel ...


46 Seri No'lu Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı.

30.12.2014 tarih ve 29221 Sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan 46 Seri No'lu Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği?nde...


11 Seri No.lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı.

30.12.2014 tarih ve 29221 Sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan 11 Seri No.lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliğinde; mobil telefon ...


Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifelerine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete?de Yayımlandı.

30.12.2014 tarih ve 29221 Sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan 45 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel ...